O nás

STOPonline.cz je určena k hlášení nezákonného obsahu, na který může každý z nás náhodně narazit na Internetu.

Naším cílem je především ochrana dětí a mládeže před některými typy trestné činnosti spojenými s prostředím Internetu. Zároveň se snažíme minimalizovat výskyt materiálů, které zobrazují především zneužívání dětí nebo nepatřičnou dětskou nahotu.

Nejdůležitějším aspektem linky STOPonline.cz je efektivní spolupráce s Policií České republiky, se kterou máme na provoz linky uzavřeno vzájemné memorandum a zapojení se do mezinárodní sítě INHOPE, která sdružuje linky pro hlášení obsahu se sexuálně zneužívanými dětmi po celém světě. CZ.NIC je hrdým členem této sítě od 14. 6. 2017. Díky úzké spolupráci 42 zemí a mezinárodních institucí jakými jsou například INTERPOL a EUROPOL může právě vaše hlášení pomoci obětem před dalším zneužíváním.

Linka STOPonline.cz se zabývá především obsahem na Internetu, který zobrazuje zneužívání dětí, nepatřičnou dětskou nahotu, kybergrooming nebo by se mohl týkat šíření pornografie. Pokud si nejste jisti, jaký obsah nám lze hlásit, vždy je lepší hlášení zaslat. Je důležité mít na paměti, že za obsahem na Internetu jsou vždy skutečné oběti a že i vaše hlášení může vést k ukončení nekonečného utrpení dítěte.

V prostředí Internetu se také často setkáváme s fotografiemi, které pořídí rodiče, přátelé, nebo známí, kteří si neuvědomí, že může být zneužita. Proto dalším důležitým aspektem naší práce je rychlé odstranění obsahu týkajícího se uživatele, který k publikaci materiálů, které se jej bezprostředně týkají, nedal souhlas. Věříme, že čím méně lidí si závadný obsah stáhne, tím menší je šance, že s ním později bude oběť konfrontovat.

Linka neslouží jako poradenské centrum! Primárním cílem linky je zabránit šíření nezákonného obsahu v síti Internet.

Provozovatelem služby STOPonline.cz je sdružení CZ.NIC. Jednotlivé incidenty jsou analyzovány a dále zpracovávány Národním bezpečnostním týmem CSIRT.CZ. Díky spolupráci se členy sdružení je možné v závažných případech zamezit dalšímu zobrazování a šíření nezákonného obsahu na Internetu, a to v co nejkratší době poté, kdy je takový obsah oznámen.

Provoz STOPonline.cz je zajišťován v rámci projektu SIC CZ (2018-CZ-IA-0025) a spolufinancován Evropskou komisí v rámci Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility).

About us

STOPonline.cz is intended for reporting illegal content that each of us may accidentally come across on the Internet.

Our main goal is to protect children and young people from certain types of crime associated with the Internet. At the same time, we try to minimize the occurrence of materials that depict primarily child abuse or inappropriate childhood nudity.

The most important aspect of the STOPonline.cz is the effective cooperation with the Police of the Czech Republic with which we have a mutual memorandum on the operation of the line and participation in the international INHOPE network, which associates lines for reporting content with sexually abused children around the world. CZ.NIC has been a proud member of this network since 14 June 2017. Thanks to the close cooperation of 42 countries and international institutions such as INTERPOL and EUROPOL, your report can help victims against further abuse.

The STOPonline.cz line deals mainly with content on the Internet that depicts child abuse, inappropriate childhood nudity, cybergrooming or could relate to the spread of pornography. If you are not sure what content can be reported to us, it is always better to send the report. It is important to keep in mind that there are always real victims behind content on the Internet, and that even your report can end child's endless suffering.

In the Internet environment, we also often come across photos taken by parents, friends, or acquaintances who do not realize that it can be misused. Therefore, another important aspect of our work is the rapid removal of content related to a user who has not given consent to the publication of materials that directly concern him. We believe that the fewer people download the objectionable content, the less likely it is that the victim will confront it later.

The line does not serve as a counseling center! The primary goal of the line is to prevent the spread of illegal content on the Internet.

The STOPonline.cz service is operated by the CZ.NIC Association. Individual incidents are analyzed and further processed by the National Security Team CSIRT.CZ. Thanks to the cooperation with the members of the Association, it is possible in serious cases to prevent further display and dissemination of illegal content on the Internet, as soon as possible after such content is reported.

The operation of STOPonline.cz is provided within the SIC CZ project (2018-CZ-IA-0025) and co-financed by the European Commission within the Connecting Europe Facility.